/
LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE
W SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI
V Konferencja
Innowacje - Pomiary - Akredytacje 
/
21 października 2022, godz. 09:00
Podkarpackie Centrum Innowacji
ul. Lenartowicza 6, Rzeszów
/
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej. 
Wspieramy rozwój personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących
Doskonalenie kompetencji
Dzielimy się doświadczeniem ekspertów i praktyków
Networking
Rozwój sieci laboratoriów na Podkarpaciu
Transfer wiedzy
Pokazujemy rolę laboratoriów 
w systemach oceny zgodności 
 
Integracja laboratoriów
Zrzeszamy niemal 100 podkarpackich laboratoriów
Konferencja jest źródłem aktualnej wiedzy, każdorazowo w specjalnie dobranym zakresie tematycznym, skonsultowanym także przez Radę PSLBiW. Zakresy tematyczne skorelowane są z tematyką akredytacji, którą przedstawiciele laboratoriów uważają za priorytetową.
Organizatorem wydarzenia jest Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
Celem V edycji I-P-A jest współpraca podkarpackich laboratoriów z przedstawicielami innowacyjnych firm regionu, które oczekują realizacji usług badawczych, w szczególności laboratoriów akredytowanych, które są w okresie wprowadzania opracowanych wyrobów na rynek krajowy i rynki zagraniczne.
 • znaczenia certyfikacji wyrobów,
 • znaczenia normalizacji w ocenie zgodności,
 • zapewnienia spójności pomiarowej,
 • organizacji badań biegłości.
Podczas IPA będziemy poruszać tematy:
PRELEGENCI
Udziela Klientom informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z obszaru mechaniki, logistyki, transportu i opakowań. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu informacji normalizacyjnej. Administrator portalu WIEDZA. Prowadzi audity wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audity zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.
Wojciech Mazurek
Kierownik Działu Informacji Normalizacyjnej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
/
Absolwentka Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym pracuje od 2008 r. W ramach swoich obecnych zadań zajmuje się m.in. organizowaniem i nadzorowaniem działań związanych z opracowywaniem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.
Marta Krejpowicz 
Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania oraz Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
/
/
Joanna Rutkowska
Koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, Polskie Centrum Akredytacji.
Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowo Metrologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związana z działaniami laboratoriów wykonujących badania żywności. Od 2015 roku pracownik Polskiego Centrum Akredytacji. Audytor wiodący oraz szkoleniowiec z zakresu PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz audytor wiodący stażysta, oceniający działania organizatorów badań biegłości w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Absolwent Politechniki Śląskiej w katedrze Automatyzacji i Elektryfikacji w Górnictwie.
Zawodowo związany z działalnością na rzecz bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w kraju i za granicą. Autor publikacji, prelegent konferencji, szkoleniowiec z dużym doświadczeniem, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Damian Wróbel 
Kierownik akredytowanej i notyfikowanej Jednostki Certyfikującej wyroby i systemy jakości oraz kierownik międzynarodowego systemu badań i oceny wyrobów IECEx w JS Hamilton
/
/
Katarzyna Więcek
Kierownik techniczny Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju
Ośrodek ten realizuje programy badań biegłości w zakresie: paliw stałych, odpadów, środowiska oraz pobierania próbek węgla kamiennego, wód, ścieków, wody do spożycia, gazów. Odpowiada za obszar planowania, produkcji i dystrybucji certyfikowanych materiałów odniesienia. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. to jednostka akredytowana (AB 300, PT 003, RM 001).
Wieloletni pracownik laboratoriów zajmujących się badaniami węgla, koksu z węgla kamiennego, gazu koksowniczego oraz produktów węglopochodnych.
Kieruje pierwszym w Polsce Biobankiem z certyfikatem jakości ISO 9001:2015 w zakresie biobankowania do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych. Uzyskała z zespołem akredytację ISO 20387:2021 dla tego Biobanku w zakresie biobankowania ludzkiego materiału biologicznego i związanych z nim informacji i danych. 
Współautorka i kreatorka koncepcji pierwszych krajowych wytycznych dla biobanków “Standardy Jakości dla Biobanków Polskich”
dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz 
Kierownik Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania
/
/
Absolwent Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor lub współautor kilkudziesięciu książek, licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, także międzynarodowych. Odbył staże naukowe, m.in. w Japonii, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii i Grecji. 
Przedstawiciel PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich oraz Komitetu Chemii Analitycznej. Ponadto członek dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 
Od 2005 roku organizuje i przewodniczy Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej. Nauczyciel akademicki. Szkoleniowiec z zakresu: chromatografii jonowej; wysokosprawnej chromatografii cieczowej, z wymagań dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego; rozszerzenia wiedzy z zakresu analityki instrumentalnej (GC, HPLC); normalizacji metodyk analitycznych w ochronie środowiska; akredytacji laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zasad walidacji metodyk analitycznych, sterowanie jakością badań i szacowanie niepewności pomiarów.
prof. dr hab. Rajmund Michalski
Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, redaktor naczelny czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”
Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Tam też ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Ponadto absolwentka studium podyplomowego w zakresie Metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badawczego, gdzie przeszła ścieżkę od Specjalisty ds. kontroli jakości do Kierownika tego laboratorium i zastępcy Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością
dr Iwona Madejska 
Auditor, trener, ekspert i szkoleniowiec w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
/
AGENDA 
Rozpoczęcie konferencji
09:00
 • Marta Krejpowicz
 • Wojciech Mazurek
Rola i znaczenie normalizacji w ocenie zgodności i certyfikacji wyrobów
09:15
 • Joanna Rutkowska
Rola i znaczenie laboratoriów akredytowanych w ocenie zgodności
10:00
Znaczenie certyfikacji wyrobów w systemach oceny zgodności
 • Damian Wróbel
10:45
 • prof. dr hab. Rajmund Michalski
Problemy i wyzwania w laboratoriach akredytowanych związane z oznaczaniem nowych substancji w próbkach środowiskowych
11:30
PRZERWA KAWOWA
12:15
 • dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz
Tworzenie systemu jakości w jednostkach biobankujących
12:45
Zapewnienie spójności pomiarowej - wzorce wielkości fizycznych i materiały odniesienia
 • dr Iwona Madejska
13:30
 • Katarzyna Więcek
Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia oraz organizacja badań biegłości
14:15
Zakończenie konferencji
15:15
15:30
Obiad
Nad merytoryką wydarzenia czuwają 
Lider w obszarze projektów B+R, posiadająca wieloletnie doświadczenie w przemyśle, zarówno w przedsiębiorstwach krajowych jak i zagranicznych. 
Od lat związana również ze środowiskiem naukowym jako nauczyciel akademicki, a także osoba odpowiedzialna za sprzedaż usług badawczych oferowanych dla przemysłu.
Timea Sulenta-Pluta
Podkarpackie Centrum Innowacji
/
Twórca i Koordynator Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, od 30 lat Adiunkt w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
dr inż. Roman Tabisz
Podkarpackie Centrum Innowacji
/
Patronaty Honorowe
Patronat Medialny
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł
/
Anna Smyk
Zastępca Koordynatora PSLBiW
a.smyk@pcinn.org
+48 504 238 246
Główny organizator
All Rights Reserved
Copyright 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji